Integritetspolicy Avanto Sverige AB

Senast uppdaterad: 2023-02-07

Information om Avanto Sveriges behandling
av dina personuppgifter

Avanto Sverige tar dataskydd på största allvar och strävar efter att skydda användarnas personliga information, till exempel skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Integritetspolicyn och rutinerna som beskrivs här följer dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information om förordningen finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Vad är en personuppgift

En personuppgift är en form av information som direkt eller indirekt identifierar en enskild person. Det kan inkludera information som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och andra liknande detaljer. Personuppgifter är skyddade enligt dataskyddslagstiftning och företag måste ta lämpliga åtgärder för att skydda dessa uppgifter.

Vem är ansvarig för vår behandling av personuppgifter?

En personuppgiftsansvarig är den person eller organisation som är ansvarig för att samla in, använda och skydda personuppgifter enligt dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig har skyldigheter att se till att personuppgifter behandlas på ett lämpligt sätt, inklusive att informera användare om insamlingen och användningen av deras personuppgifter, ta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dessa uppgifter och samarbeta med tillsynsmyndigheter vid eventuella frågor eller klagomål.

Avanto Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi hanterar, organisationsnummer: 559046-6792.

Om du har frågor om dina personuppgifter eller önskar utöva dina nedan angivna rättigheter kan du kontakta oss via info@avantocare.com.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och i vilket syfte?

När du besöker vår hemsida

Personuppgifter som vi behandlar: När du besöker vår hemsida behandlar vi teknisk information från den enhet du använder när du besöker webbplatsen. Informationen omfattar t.ex. din IP-adress samt uppgifter om din IT-utrustning (t.ex. operativsystem och om besöket görs via dator eller mobiltelefon). Vi använder inte s.k. cookies eller liknande teknik på vår hemsida, du kan läsa mer om det i vår cookie policy publicerad på hemsidan.

Ändamål: Vi behandlar personuppgifterna för att:

  • Upprätta statistik och utvärdera vår webbplats.
  • Förstå hur våra besökare använder webbplatsen och förbättra den.

Rättslig grund: Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en säker och användarvänlig webbplats med ett innehåll som är relevant för besökaren.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet, dock längst 24 månader.

När du kommunicerar med oss t.ex. via formulär på vår hemsida eller via e-post t.ex. ansöker om praktik eller anställning, eller är intresserad av våra tjänster

Personuppgifter som vi behandlar: Personuppgifter som vi behandlar när du kommunicerar med oss via vår webbplats är namn, e-postadress och de uppgifter som du själv lämnar till oss t.ex. information som du skriver i meddelande t.ex. i samband med en fråga. På motsvarande sätt behandlar vi de uppgifter som du själv lämnar när du kommunicerar med oss via e- post. Om du ansöker om praktik eller anställning behandlar vi ditt namn, e-postadress, personligt brev, CV och betyg som du skickar in samt de uppgifter som du lämnar i meddelande till oss.

Ändamål: Vi behandlar personuppgifterna för att besvara din fråga, omhänderta din synpunkt, hantera ditt ärende eller din ansökan.

Rättslig grund: Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt berättigade intresse att hantera din fråga, synpunkt, ärende eller ansökan.

Lagringsperiod: Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller personuppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

I samband med dina kontakter med Avanto i ditt arbete eller på uppdrag av någon av våra kunder, leverantörer eller affärspartners

Personuppgifter som vi behandlar: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress, titel, roll och beskrivning av dina arbetsuppgifter samt andra personuppgifter som eventuellt behöver behandlas för att uppnå de ändamål som beskrivs nedan t.ex. i dokumentation relaterad till avtal som Avanto har med din arbets- eller uppdragsgivare, vid kontakter via e-post, eller genom publicering på Avantos intranät eller i annan media i syfte att tillgängliggöra dessa personuppgifter primärt för Avantos anställda.

Ändamål: Vi behandlar personuppgifterna för att:

  • Fullgöra förpliktelser under avtal med din arbetsgivare eller uppdragsgivare.
  • Administrera avtal, förhandling eller annat samarbete.
  • Hantera kunders, leverantörers och samarbetspartners önskemål.

Rättslig grund: Behandlingen av personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan baserar vi på den rättsliga grunden berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra förpliktelser under avtal, administrera avtal, förhandling eller annat samarbete, hantera kunder, leverantörers och samarbetspartners önskemål.

Lagringsperiod: Vi eftersträvar lagringsminimering men hur länge vi behåller person- uppgifterna beror på ändamålet med den specifika behandlingen.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.

Ändamål: För att utöva, etablera eller försvara våra lagliga rättigheter.

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara våra rättsliga anspråk.

Lagringsperiod: Så länge som det är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.

Utöver vad som beskrivs ovan behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Ändamål: För att fullgöra en lagstadgad förpliktelse

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av en rättslig skyldighet.

Lagringsperiod: Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra dem.

Från vilka källor samlar vi in dina personuppgifter?

Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss, behandlar vi nedan personuppgifter:

  • Vid besök på vår hemsida lagras uppgifter som den som besöker hemsidan lämnar via sin IT-utrustning, t.ex. dator eller smartphone. Se även vår cookiepolicy på vår hemsida avantocare.com.
  • Uppgifter som tillhandahålls av kunder, leverantörer och andra samarbetspartners.
  • Uppgifter från offentliga register, webbplatser och annan media.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är en organisation eller person som behandlar personuppgifter på uppdrag av en personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att följa instruktioner från personuppgiftsansvarig, samt de lagar och bestämmelser som reglerar behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet är inte själva ansvariga för den information som behandlas, utan är en extension av personuppgiftsansvarig. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
  • Företag som tillhandahåller betallösningar. Till dessa överförs fakturerings-och betalningsinformation.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det för de ändamål vi har angivit. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Vi förmedlar inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, med undantag för de situationer som kräver det enligt lag. En tredje part inom personuppgiftsbehandlingen är en organisation eller person som inte är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde, men som på något sätt har tillgång till eller behandlar personuppgifter.

Var behandlas dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi lösningar inom Norden, eller i tredje hand inom EU.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive rubrik ovan.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har vidare rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade, begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (gäller endast personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och om behandlingen sker med stöd av samtycke eller avtal).

Rätt att klaga

Du har rätt att begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har vidare rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade, begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (gäller endast personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och om behandlingen sker med stöd av samtycke eller avtal).