Avanto 360
– Ett nytt sätt att arbeta

Avanto 360
– En välfärdsplattform som beslutsstöd

Avanto 360 är en välfärdsplattform som inhämtar, samlar, visualiserar och paketerar data och information från välfärdsteknik och system.

Med våra tilläggsmoduler kan du dessutom digitalisera kvalitetsarbetet, arbeta proaktivt med undernäring, hantera närvaroregistrering och mäta effekter av insatser.

Avanto 360 är en kombination av en BI- och integrationsplattform, anpassad för äldreomsorg.

Avanto 360 är ett beslutsstöd som synliggör effekter av välfärdsteknik och insatser. Det främjar ett datadrivet arbetssätt och skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling och innovation med brukaren i fokus.

Ökad effektivitet, bättre beslutsstöd och i slutändan bättre omsorg för individen.

Grundfunktioner

Integrationer

Insamling av data och information från välfärdsteknik och system genom öppna API:er, exporterade filer, e-post eller RPA.

Produktmonitorering

Information om tidpunkt för synk av data, batteristatus, placering, version mm.

Visualisering av data

Information i dashboard och grafer från integrerad välfärdsteknik och system. Exempel på data och information är puls, vikt, sömnlängd, insatser, position, fall och medicinering.

Referensvärden

Ett referensvärde är det värde som sätts som mål för utvalda datapunkter och som används för att beräkna när en avvikelse uppstår. De bygger på rekommendationer från tex Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten.

Rapportgenerator

Export och paketering av rådata.

Presentation insatser

Integration med verksamhetssystem och visualisering med grafer. Exempel är information om specifika insatser hos brukare samt tidpunkter/dagar.

Funktion för dataanalys

Möjlighet att jämföra, målsätta, centralisera och riskbedöma.

Generellt

  • Skyddad data i enlighet med GDPR, ISO 27001 samt patientdatalagen.
  • Inbyggt språkstöd samt användarstöd.
  • Administratörsfunktioner samt behörighetshantering.
  • Tillgänglighetsanpassning WCAG 2.1 nivå AA

Tilläggsmoduler

Närvaro

Automatisk information om när personal kommer och går hos brukare. Identifieras genom bluetooth. Information är möjlig att matchas mot schema och aktivera notis vid utebliven närvaro.

Undernäring

Automatisk information om förhöjd risk för undernäring. Det identifieras genom algoritm som mäter förändring i vikt och BMI. Hanteras i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

RISK

Förhindra ett negativt tillstånd genom att identifiera risk. I Avanto 360 visualiseras förhöjd risk genom färgen lila. 

Underlaget för klassificering av risk baseras på algoritmer som bygger på utvald data från teknik, system och värden från tex. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Värdet av Avanto 360
för olika roller

Verksamhetschef

Avanto 360 ger en överblick av hur arbetet inom verksamheten utvecklas. Månadsvis kan underlag både presenteras och analyseras tillsammans.

Löpande utfall och resultat av insatser är tydligt. Vad som har gett effekt och vad som behöver justeras är synligt.

Kvalitetsarbetet kan följas upp digitalt. Utveckling över tid hos olika grupper med diversifierad sjukdomsbild kan följas.

Enhetschef

Avanto 360 ger ett beslutsstöd som möjliggör planering av verksamheten. Veckovis kan underlag både presenteras och analyseras för att öka antalet proaktiva insatser.

Insatser och utfall per individ är tydligt och kan justeras för optimering. Tid kan frigöras för mänskliga möten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Avanto 360 tillhandahåller rapporter med information om individer som står under behandling av MAS. Löpande har MAS tillgång till analysunderlag om individer.

Rapporter ger MAS samlad information om planerade och utförda aktiviteter. Mätvärden visar förändringar i beteende, sömn, fysisk aktivitet och matintag.

Samlad information ger MAS underlag för att förändra befintliga, eller addera nya insatser, för att förbättra individens situation.

Vårdpersonal

Avanto 360 ger en överblick av samtliga vårdtagare. Dagligen kan vårdpersonal följa förhöjd risk inom fokusområden.

Risker för undernäring och fall identifieras och följs. Negativa trender kan fångas upp och områden med behov av uppdaterade handlingsplaner kan analyseras tillsammans med enhetschef och MAS.

Vårdgivare behöver säkerställa att teknik underlättar och frigör tid för kvalitativa möten med brukare.

Hur fungerar det?

Avanto 360 hämtar data och information om individer och processer från välfärdsteknik och system genom öppna API:er, exporterade filer, e-post eller RPA.

Avanto 360 samlar, paketerar och visualiserar data och information i vår dashboard.

Ni upptäcker risker, förhindrar vårdskador, skapar förutsättningar för kvarboende och optimerar nyttjande av välfärdsteknik.

Ett proaktivt arbetssätt med individen i fokus!

Avanto 360

Oberoende plattform

Vi hanterar data och information från välfärdsteknik och verksamhetssystem.

Vi säljer ingen egen hårdvara och vi vill samarbeta med alla leverantörer.

Individen i fokus

Vi visualiserar både enskilda och samlade data på individ- och gruppnivå. 

Risker och avvikelser blir tydliga vilket kan förhindra vårdskador. Förutsättningar för kvarboende kan identifieras.

Effekt av insatser

Vi visualiserar och följer mätvärden hos individer.

Genom att följa mätvärden kan vård & omsorg följa utfall och justera insatser. Välfärdsteknik kan implementeras där de ger mest effekt.

Status på välfärdsteknik

Vi presenterar information om produkter. Allt från användning, placering och batteristatus till när data synkroniserats.

Genom att förstå användandet kan inköp optimeras och produkter användas där de gör mest nytta.

Pålitliga lösningar som garanterar integritet och säkerhet

Datasäkerhet

Vi tar säkerhet på allra högsta allvar, och ser det som en självklarhet att våra system och vår plattform uppfyller och överträffar formella säkerhetskrav.

Vi driftar vår plattform i en miljö som är utformad utifrån myndighetskrav såsom GDPR, ISO 27001 och patientdatalagen. Därutöver är Avanto 360 utvecklad utifrån samma principer, med högsta fokus på den tekniska säkerheten – från autentisering och behörighetsstyrning till datakryptering i alla led, i trafik och i vila.

Vi har en förvaltningsmodell där vi säkerställer att plattformen uppdateras/patchas när nya sårbarheter upptäcks.

Öppna API:er

Avanto 360 är helt öppen för integrationer mot samtliga leverantörer inom välfärdsteknologi. Vi kan integrera mot alla för att kunna överföra och samla data från alla olika typer av välfärdsteknologi som finns på marknaden idag. Oavsett tekniska förutsättningar hittar vi alltid en lösning som fungerar.

Vår plattform är i sin tur öppen för att integreras med andra verksamhetssystem så att data från välfärdsteknik tillgängliggörs för hela organisationen hos våra kunder.