Avanto 360
Ett nytt arbetssätt baserat på data

Avanto 360

Avanto 360 är ett beslutsstöd som skapar förutsättningar för ett preventivt och brukarcentrerat arbetssätt. Avanto 360 främjar ett datadrivet arbetssätt och skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling och innovation med brukaren i fokus. Ökad effektivitet, bättre beslutsstöd och i slutändan bättre omsorg för individen.

Dynamisk
En grundplattform som är möjlig att komplettera med moduler inom fokusområden.

Kundanpassad
Anpassas för varje vårdgivare baserat baserat på integrerad data och information.

SaaS-plattform
Molnbaserad plattform med säker lagring av data i Sverige.

Användarcentrerat
Vidareutvecklas löpande tillsammans med vårdgivare för att skapa maximalt värde genom faktiskt nyttjande.

Ny på marknaden
Utvecklad för att skapa nya möjligheter inom äldreomsorgen.

Grund

Skapar förutsättningar för att gå från reaktiv till proaktiv vård

 • Gör det möjligt att tidigt upptäcka riskgrupper och beteenden.
 • Gör det möjligt att se korrelationer.
 • Ger förutsättningar för att undvika vårdskador.
 • Ger förutsättningar för minskat lidande för individer.
 • Ger förutsättningar att minskade kostnader för samhället.

Avanto 360 Grund

 • Hanterar data från verksamhetssystem och välfärdsteknik. 
 • Kombinerar data med gränsvärden från myndigheter och/eller vårdgivare. 
 • Kan användas enskilt, utan moduler.

Presentation avvikelser

Datapunkter i kombination med gränsvärden presenteras som avvikelser enligt risk/måttlig/svår (tex. hälso- eller sömndata)

Visualisering - exempel

 • Individer fördelat på risk/måttlig/svår avvikelse
 • Data på grupp- och individnivå
 • Korrelationer datapunkter – insikter och insatser
 • Trender/Utveckling 
 • Genomförda och ej genomförda insatser

Modul: Undernäring

Skapar förutsättningar för ett prediktivt arbete mot undernäring

 • Ger klassificering av individer i kategori risk/måttlig/svår undernäring.
 • Ger förutsättningar för att arbeta förebyggande för att undvika undernäring.

Beräkning

 • Algoritm som ger klassificering av individer i kategori risk/måttlig/svår undernäring.

Datapunkter - exempel

 • Vikt från digital våg (välfärdsteknik) eller Verksamhetssystem
 • BMI från algoritm
 • Gränsvärden för undernäring BMI från Socialstyrelsen

Visualisering - exempel

 • Individer fördelat på avvikelse enligt  risk/måttlig/svår avvikelse
 • Trender/Utveckling.
 • Historik klassificeringen undernäring 
 • Korrelation mellan insatser och klassificering undernäring.

Modul: Nattfasta

Skapar förutsättningar för kontroll samt beräkning av nattfasta

 • Ger en automatisk beräkning av nattfasta. 
 • Ger förutsättningar för att säkerställa rätt nattfasta.

Beräkning

 • Algoritm ger beräkning av nattfasta i timmar och minuter per individ

Datapunkter - exempel

 • Gränsvärde timmar nattfasta från Socialstyrelsen
 • Datum och tidpunkt för planerade, genomförda, ej genomförd insats 
 • Avvikelser relaterat till måltider 
 • Historik insatser

Visualisering - exempel

 • Risk för nattfasta över gränsvärde
 • Individer fördelat på risk/måttlig/svår avvikelse.
 • Trender/Utveckling 
 • Korrelation mellan insatser och klassificering nattfasta.
 • Genomförda och ej genomförda insatser

Modul: Närvaro

Skapar förutsättningar för trygghet

 • Ger förutsättningar att säkerställa att personal finns på plats enligt behov.
 • Ger förutsättningar för att minska administration.

Beräkning

 • Algoritm hanterar information om tidpunkt för inpassering i relation till schema. Avvikelser hanteras genomautomatisk information till verksamhet. 

Datapunkter - exempel

 • Datum och tidpunkt för när personal ska vara på plats Datum och tidpunkt för faktisk närvaro från tagg (välfärdsteknik)
 • Telefonnummer larm

Visualisering - exempel

 • Antal uteblivna besök
 • Antal förseningar
 • Antal besök
 • Datum och tidpunkter
 • Historik

Modul: Arbetspass

Skapar förutsättningar för rätt bemanning

 • Ger förutsättningar att matcha behov med tillgängliga resurser.
 • Ger förutsättningar för att minska antal obokade/ej utnyttjade pass.

Beräkning

Algoritm hanterar tillsatta, avslagna, beställda och avbeställda för summering av totalt antal pass. 

Beräkning genomförs för identifiering av andel i % vilka av de totala passen som är obokade / avslagna.

 

Datapunkter - exempel

 • Antal obokade pass
 • Antal tillsatta pass
 • Antal avslagna pass
 • Antal avbeställda pass
 • Antal beställda pass
 • Datum och tid för start och slut på pass

Visualisering - exempel

 • Antal totala tillsatta, avslagna, beställda, avbeställda pass per dag 
 • Antal avslagna pass per dag
 • Antal obokade pass per dag
 • Jämförelsevy för utfall på månads- eller årsbasis.
 • Trender i relation till valt referensvärde (i % eller antal).

Målgrupp

Avanto 360 är ett beslutsunderlag för olika roller inom äldreomsorgen

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Syfte: Tillhandahålla underlag för ett preventivt arbetssätt samt för kontroll och uppföljning av vårdplaner och avvikelser. 

Underlag: Samlad bild av individ och grupp relaterat till avvikelser och risker samt effekt av insatser. 

Mål: Att arbeta preventivt och med uppföljning i syfte att förhindra vårdskador.

Verksamhetsutvecklare

Syfte: Tillhandahålla underlag för att förbättra och effektivisera processer och lärande kring datadrivet arbetssätt.  

Underlag: Information om individer, grupper och verksamheter. Sammanförd data från olika källor som påvisar korrelationer, avvikelser och trender.

Mål: Att utveckla verksamheten genom data i syfte att förbättra verksamheten.


Verksamhets-
och enhetschef

Syfte: Få verktyg för löpande anpassning av verksamheten. 

Underlag: Information om individer, grupper och verksamheter. Sammanförd data från olika källor som påvisar korrelationer, avvikelser och trender.

Mål: Tillhandahålla underlag för att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten genom data. 


Hur funkar Avanto 360?

Vi samlar och integrerar data och information från system och välfärdsteknik genom öppna API:er, exporterade filer, email eller RPA.

Vi grupperar och kombinerar data och information. Vi adderar mätvärden. Vi använder AI & Machine learning och utvecklar algoritmer.

Vi visualiserar data och information som beslutsstöd för utveckling av er verksamhet.

Ni får nya förutsättningar för att  identifiera risk och korrelationer, undvika vårdskador, individanpassa vård och förstå effekt av insatser. 

Avanto 360 skapar värde

Avanto 360 ger er en samlad bild om individer

Genom att samla och paketera er data kan ni förstå vilken omsorg individer behöver – En mänsklig omsorg med tid för individen!

Avanto 360 hjälper er att se korrelationer och samband

Genom att analysera er data  kan ni förstå hur ni individanpassar vård eller utvecklar ert arbete – En effektiv verksamhet med fokus på individen!

Avanto 360 hjälper er att identifiera risker i god tid

Genom att kombinera er data med algoritmer kan ni förstå hur ni kan arbeta förebyggande – En prediktiv vård med ökat välmående för individen!

Pålitliga lösningar som garanterar integritet och säkerhet

Datasäkerhet

Vi tar säkerhet på allra högsta allvar, och ser det som en självklarhet att våra system och vår plattform uppfyller och överträffar formella säkerhetskrav.

Vi driftar vår plattform i en miljö som är utformad utifrån myndighetskrav såsom GDPR, ISO 27001 och patientdatalagen. Därutöver är Avanto 360 utvecklad utifrån samma principer, med högsta fokus på den tekniska säkerheten – från autentisering och behörighetsstyrning till datakryptering i alla led, i trafik och i vila.

Vi har en förvaltningsmodell där vi säkerställer att plattformen uppdateras/patchas när nya sårbarheter upptäcks.

Öppna API:er

Avanto 360 är helt öppen för integrationer mot samtliga leverantörer inom välfärdsteknologi. Vi kan integrera mot alla för att kunna överföra och samla data från alla olika typer av välfärdsteknologi som finns på marknaden idag. Oavsett tekniska förutsättningar hittar vi alltid en lösning som fungerar.

Vår plattform är i sin tur öppen för att integreras med andra verksamhetssystem så att data från välfärdsteknik tillgängliggörs för hela organisationen hos våra kunder.