Vi driver utvecklingen mot en prediktiv äldreomsorg

Vi hjälper vårdgivare att förhindra vårdskador, förbättra diagnoser, justera insatser, frigöra resurser och skapa förutsättningar för kvarboende, plus mycket mer.

Avanto 360
– En välfärdsplattform
som beslutsstöd

Vi lever allt längre. Äldres behov av vård och omsorg ökar samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Samhället står inför stora utmaningar.

Nya arbetssätt i kombination med teknik kan lösa många av utmaningarna.

Genom att samla in, analysera och använda data om de äldres hälsa, aktivitet och omvärld kan vårdskador förebyggas, livskvaliteten ökas och resurser riktas till de mest prioriterade områdena.

Vår välfärdsplattform Avanto 360 ger vårdgivare inom äldreomsorgen ett beslutsstöd som bygger på data och information om brukare.

Yrkeskompetensen och personliga erfarenheter kompletteras med en ny typ av värdefull information.

Avanto 360 ger förutsättningar för att fatta proaktiva beslut. Vi vill att äldre ska ha ett självständigt och värdigt liv, hela livet.

RISK

Förhindra ett negativt tillstånd genom att identifiera risk. I Avanto 360 visualiseras förhöjd risk genom färgen lila. 

Underlaget för klassificering av risk baseras på algoritmer som bygger på utvald data från teknik, system och värden från tex. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Tillgång till utökad och samlad information ger nya möjligheter:

Z

Förhindra vårdskador

Z

Förbättra diagnoser

Z

Frigör tid och resurser

Z

Identifiera effekter av insatser

Z

Effektivisera kvalitetsuppföljningen

Z

Öka kvarboendet

Alla ska ha en möjlighet till ett personligt, hälsosamt och innehållsrikt åldrande hela livet.

Aktuellt
från LinkedIn