Del 1: Fokus Luleå

– Undernäring genom måltidsintag, vikt & nattfasta

Nästa kommun att presentera närmare som vi kommer att genomföra ett innovationsprojekt tillsammans med är Luleå kommun.

För kommunen innebär det en möjlighet att testa ett nytt data- och informationsdrivet arbetssätt. För oss innebär det ett sätt att utveckla vår plattform användarcentrerat.

Arbetet kommer att drivas under ledning av Linnéa Johansson – Måltidsutvecklare, Socialförvaltningen, Luleå Kommun. Här presenterar vi arbetet lite närmare genom en intervju med Linnéa.

Vi på Avanto Care möter kommuner varje vecka som står inför ett arbete som rör organisationens data. Klivet till ett projekt är olika stort.

Hur blev ni nyfikna på att börja arbeta med er data?

”Socialförvaltningen ser en stor vinning i att arbeta mer digitalt och proaktivt. Att samla in data över tid och sedan översiktligt kunna se mönster och korrelationer tror vi är en del i framtidens omsorgsarbete.”

Fokus på de projekt vi redan driver eller de vi har dialog om varierar i fokus. Vårt tips är att utgå från en existerande utmaning. Det kommande arbetet ger då ett stort värde direkt. 

Kan du kort beskriva vad projektet kommer att fokusera på?

”Projektet kommer att fokusera på undernäring i form av måltidsintag, vikt och nattfasta. Vi kommer att bygga en webbapp där baspersonalen ska rapportera in brukarnas måltidsintag på ett snabbt och enkelt där nattfasta blir beräknad. Målet med projektet är att snabbt kunna förutspå behov och kunna sätta in insatser som lindrar de effekter som undernäring och undervikt kan orsaka.”

En framgångsfaktor i arbetet är ett brett deltagande eller en bred förankring.

Hur många kollegor och boende rör projektet?

”Vi kommer att genomföra innovationsprojektet på ett vård- och omsorgsboende med 27 brukare på 3 avdelningar. All personal på boendet (26st) berörs samt ansvarig sjuksköterska.”

Vi är glada för att arbetet i Luleå kommer att bedrivas med ett brett deltagande från kommunen. Dessa roller har identifierats så här långt:

Styrgrupp:

 • Verksamhetschef
 • Enhetschef för vård- och omsorgsboende
 • Enhetschef för sjuksköterskorna

Projektgrupp

 • Måltidsutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Sjuksköterska
 • Baspersonal
 • IT- utvecklare

Utöver projektgruppen kommer fler roller bli involverade i arbetet beroende på vilka kompetenser som behövs. Exempel på roller:

 • Tekniker
 • Utvecklare
 • Infosäk
 • MAS

Att ta steget mot ett datadrivet arbetssätt inom ett nytt område är utmanande. Det kombinerar många områden och ställer många nya krav på organisationen.

Vad tror du kommer att bli den största utmaningen?

”Lära oss att använda digital teknik och i förlängningen tolka och lita på data för att kunna se mönster och eventuella korrelationer.”

Samtidigt som arbetet är utmanade så är det givande. Vilka resultat som i slutändan ger mest värde till organisationen är inte alltid lätt att förutspå.  Arbetet, engagemanget och samverkan skapar nya möjligheter.

Vad är du mest nyfiken på?

”Hur insamlade data presenteras för mig samt hur alla professioner tillsammans ska kunna besluta och föreslå insatser.”

Vi på Avanto Care är så peppade inför det arbete vi har framför oss tillsammans. Ni kommer löpande att kunna följa arbetet genom ett antal artiklar. Det presenterar vi här inom kort i Del 2!